Técnicas de Mano
GYAKU ZUKI
KISAME ZUKI
URAKEN
MAWASHI ZUKI
MOROTE ZUKI
TETSUI UCHI
SHUTO UCHI
HAITO UCHI
EMPI
URA ZUKI